Navy Midshipmen Primary Logo 1917 – 1941

Bret Miller

Navy Midshipmen Primary Logo 1917 - 1941

A orange anchor under a olde english wordmark “Navy” on a black background.