Navy Midshipmen Alternate Logo 2000 – Present

Bret Miller

Navy Midshipmen Alternate Logo 2000 - Present

United States Naval Academy seal.