Miami Dolphins Wordmark Logo 1997 – 2012

Bret Miller

Miami Dolphins Wordmark Logo 1997 - 2012

Wordmark “Dolphins” script in white on a teal background.