Miami Floridians Poll

Bret Miller

Favorite Miami Floridians logo - primary vs alternate?